امنیت

نرم افزارهای امنیتی

کتاب در مورد  امنیت


برچسب‌ها: کتاب ها ی الکترونیکی
+ نوشته شده توسط مهدی اسماعیلی در جمعه پنجم مهر 1392 و ساعت 22:29 |

در ارتفاع ۱۹۵۰متری کوه بیرمی  (کوهای شهرستان دشتی)

مناطق تفریحی شهرستان دشتی

 

+ نوشته شده توسط مهدی اسماعیلی در پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1391 و ساعت 23:53 |

شبکه کامپیوتریشبکه هاي کامپيوتري Systems Network Architecture) SNA) را شرکت IBM ابتدا براي برقراري ارتباط ميان کامپيوترهاي IBM Mainframe طراحي نمود و سپس اين نوع شبکه بر روي Platform هاي کامپيوتري ديگر از جمله IBM AS/400 نيز پياده سازي گرديد. ويژگي مهم اين پروتکل شبکه امنيت و استحکام آن مي باشد. ـ ساليان متمادي است که کاربران سيستمهاي Mainframe از SNA براي برقراري ارتباطات محلي و راه دور خود استفاده مي نمايند و به لحاظ امنيت و عملکرد از آن رضايت کامل دارند

+ نوشته شده توسط مهدی اسماعیلی در پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت 1391 و ساعت 22:29 |
firewalle

از لحاظ مفهومي fierwalleشبكه را از اينترنت محافظت مي كند.لغت آن از نام يك قطعه شامل فلزي مقاوم كه از ماشين ذر مقابل آتش محافظت مي كند گر فته شده است .firewalleمي توانديك نرم ازار يا سخت افزار وياهر دوي آنها باشد  كه فقط اجازه عبور و مرور بسته هاي اطلاعاتي خاصي را به يك شبكه داخلي مي دهد براي اينكه به عملكرد آنها پي ببريم بايد ابتدا در باره چگونگي رد و بدل اطلاعات در اينترنت چيز هايي بدانيم.

مجموعه TCP/IPوظيفه انتقال درست وسالم اطلاعات دراينترنت يا اينترانت را بر عهده دارد.اين مجموعه شامل پروتكل هايي است كه با هم ارتباط دارندودر عين حال مستقل كار ميكنند وبراساس يك سري قواعد خاص وظيفه انتقال اطلاعات را برعهده دارند از يك پروتكل مي توان به عنوان زبان يا استانداردي نام برد كه هنگام تبادل اطلاعات رعايت مي شود تمامي انتقال اطلاعات (data transmition)هنگامي آغاز مي شود كه كاربر مثلاشروع به كار با يك برنامه مخصوص ارسال ودريافت نامه الكترونيكي (email client)يا برنامه اي مخصوص FTPمي كند.كاربر آدرس emailي را به برنامه ميدهد و به اين طريق اطلاعاتي كه بايد رد وبدل شود مشخص ميشود.برنامه اي كه اين كار انجام مدهد در واقع جزيي از مجموعه TCP/IPاست واطلاعاتي را كه بايد به transmition control protocolياTCP/IPفرستاده شود مشخص مي كند.سپس TCPاين اطلاعات را طبقه بندي كرده وآن رابه قطعات كوچكتري به نام بسته (packet)تقسيم مي كند وبقيه كار را به IP مي سپارد

IPلايه اي نامرئي است كه برچسبي به هر كدام از اين بسته هامي زند تا مطمئن شود بسته به درستي به مقصد مورد نظرشان مي رسند ومشخص شود اين بسته ها از كجا آمده اند.

firewalleهم مانندپروتكل TCP/IPبه IPمبدا و مقصد وهمچنين پورتها براي كنترل تبادل بسته ها بين شبكه غير قابل اطمينان وشبكه مطمئن وابسته است.به طور كلي firewallها سه نوعند.

1pakcket filter firewalls

2application proxy firewalls

3packet inspection firewalls


 

+ نوشته شده توسط مهدی اسماعیلی در جمعه سی ام اردیبهشت 1390 و ساعت 22:32 |
سخت افزار اتصالات:کابل های T.P.ازاتصالات تلفنی RJ-45برای اتصال به رایانه استفاده میکند .این اتصال شبیه اتصال RJ-11است.RJ-45کمی بزرگتر از R-11می باشد ودر فیش تلفن RJ-11جانمی گیرد در RJ-45هشت سیم متصل می گردددر صورتی که این رقم در اتصال RJ-11چهارسیم است.

+ نوشته شده توسط مهدی اسماعیلی در یکشنبه هفتم آذر 1389 و ساعت 19:37 |
توپولوژی(topology)شبکه

اصطلاح توپولوژی یا به طور دقیقتر توپولوژی شبکه به طرح فیزیکی یا آرایش رایانه ها کابلها وسایر اجزای شبکه گفته می شود.(طرح پایه شبکه وشکل هندسی آن)

*نقشه فیزیکی (physical layot)

*طرح(design)

*نمودار(diagram )

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مهدی اسماعیلی در چهارشنبه نوزدهم آبان 1389 و ساعت 21:50 |
از زمانهای قدیم بشربرای بیان افکار وانتقال نیازهای خودبه دیگران روشهای مختلفی راابداع نموده است

در دوران اولیه زمانی که بشر در قبایل کوچک ودر مناطق پراکنده جغرافیایی زندگی میکرد ارتباطات در میان قبیله از طریق صحبت ایما واشاره ونشانهای تصویری برقرار می شد.

با آغاز انقلاب صنعتی ضرورت استفاده مخابرات محرز گردید.سیتمهای مخابراتی با استفاده ازسیگنا لهای

analog)الکتریکی برای انتقال اطلاعات از نقطه دیگر با یک جفت سیم به کار برده شد.

پیشرفتهای مهم در قرن گذشتهموجب استفاده از سیستمهای مخابراتی برای انتقال صوت وتصویربه کار می رفتند.بااستفاده روز افزون از رایانه ها واحساس نیاز به ارتباط آنها با یکدیگر موضوع انتقال اطلاعات دیجیتال (digtal)یا گسسته مطرح گردید.

  سیتمهای انتقال دیجیتال

 درزیر عناصر یک سیتم مخابراتی دیجیتال نشان داده شده اس

 

                                                                                                                          -

منبع انتقال 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
کانال انتقال
              
گیرنده داده

+ نوشته شده توسط مهدی اسماعیلی در یکشنبه چهارم مهر 1389 و ساعت 21:34 |
اهمیت شبکه های رایانه ای بر کسی پوشیده نیست.دردنیای امروزرایانه به عنوان یک وسیله مجرد به تنهای نمی تواندبه طور کامل مفید واقع شودوباز دهی کاملی داشته باشد.آنچه بهرایانه اهمیتی فراتر از سابق می بخشد نقش آن در ارتباطات و انتقال دریای عظیمی از اطلاعت گوناگون است.

هر چه زمان می گذرد حجم اطلاعاتی که انسان با آن سرکار دارد بیشر و بیشرمی شود.

شبکه های رایانه ی امروزی فصل نوینی در انفورمتیک گشوده ونزدیک است مفهوم دهکده جهانی را تحقق بخشد.

با توجه به رشد واستفاده روزافزون درشکه های رایانه ای باموضوع شبکه های کامپیوتری ومفاهیم پایه ای ارتباطات وشبکه ها آشنا میشویم.

+ نوشته شده توسط مهدی اسماعیلی در شنبه سوم مهر 1389 و ساعت 23:16 |


Powered By
BLOGFA.COM